Besøg på siden
84293

Unik ip
18351

Næste auktion bliver:

Salgs-listen er klar ca. 10-12 dage før auktionsdag.

Husk onlinebud fra medlemmer indtil kl. 18:59 på auktionsdagen eller brevbud til formanden 24 timer før auktionsstart.

Forsiden Historie Bestyrelsen Vedtægter Møntkvaliteter Aktiviteter Link Auktioner Søg mønt Kontakt Møntforeninger
Vedtægter
for
Horsens Numismatisk Forening
§1 Navn og adresse
§1.1 Foreningens navn er Horsens Numismatisk Forening, forkortet HNF. Foreningen er stiftet 4/3-1948 og er hjemmehørende i Horsens. Foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende kasserer.
§1.2 Foreningens regnskabsår går fra 1/8 til 31/7.
§2 Formål
§2.1 Foreningens formål er at støtte og fremme interessen for og udbredelsen af kendskab til mønter, sedler, medaljer, tokens og numismatisk litteratur med hensyn til de historiske og kulturelle værdier for medlemmerne.
§2.2 Foreningen deltager aktivt i lokalt afholdte arrangementer, hvor dette skønnes at have interesse og værdi for medlemmerne og lokalbefolkningen.
§2.3 Formålet tænkes opfyldt ved afholdelse af medlemsmøder én gang om måneden i perioden september til maj.
§2.4 På medlemsmøderne kan foreningen formidle anvisningssalg af mønter og andre effekter medlemmerne imellem.
§3 Generalforsamling
§3.1 Generalforsamling afholdes én gang årligt i september måned. Denne skal varsles med mindst 14 dage.
Dagsordenen skal som minumum indeholde følgende punkter:
  • 1 - Valg af dirigent
  • 2 - Formandens beretning
  • 3 - Forhandlingsprotekol
  • 4 - Regnskab for afsluttet år til godkendelse af generalforsamlingen
  • 5 - Indkomne forslag
  • 6 - Valg til tillidsposter:iflg. §3.2
  • 7 - Fastsættelse af kontingent
  • 8 - Eventuelt
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i restance med medlemskontingentet.
§3.2 Generalforsamlingen vælger for tre år ad gangen følgende:
  • en bestyrelse på 3 mand
  • en revisor
Bestyrelsen konstituerer sig selv, som formand, kasserer og sekretær/webadministrator
§3.3 Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 25 medlemmer begærer dette, og skal indkaldes inden 30 dage fra begæringen er fremsat. Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal varsles med 14 dage.
§4 Bestyrelsen
§4.1 Foreningens daglige drift varetages af den til enhver tid siddende bestyrelse.
§4.2 Foreningens kasserer disponerer over foreningens midler, efter fuldmagt fra bestyrelsen. Kassereren søger for at der til enhver tid foreligger et ajourført regnskab for foreningens økonomiske midler, samt en status på foreningens aktiver og passiver. Hvert år til generalforsamlingen fremlægges regnskab og status for generalforsamlingen.
§4.3 Foreningens sekretær sørger for at der til enhver tid forefindes en ajourført forhandlingsprotokol indeholdende referat fra generalforsamlingen, samt referat af afholdte bestyrelsesmøder.
§5 Medlemmer
§5.1 Medlemskab af foreningen søges ved henvendelse til bestyrelsen.
§5.2 Bestyrelsen kan afvise en ansøgning om medlemskab af foreningen.
§5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmets opførsel er til skade for foreningen eller dens medlemmer.
§5.4 Kontingentet til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.
§6 Ændringer og ophør
§6.1 Ændringer i foreningens love og vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. De foreslåede ændringer skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, ved simpelt flertal, der afholdes senest 6 uger herefter, før at de kan træde i kraft.
§6.2 Opløsning af foreningen kan besluttes, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Den endelige opløsningen af foreningen skal godkendes på en ekstra ordinær generalforsamling, ved simpelt flertal, inden 6 uger.
§6.3 De eventuelle midler, som foreningen besidder ved ophøret, bortloddes til medlemmer, der har været indmeldt mindst 5 år før foreningens ophævelse.
§7 Ikrafttrædelse
§7.1 Ovenstående vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter for Horsens Numismatisk Forening, og træder i kraft den 10. oktober 2016.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. september 2016 og konfirmeret på ekstra ordinær generalforsamling den 10. oktober 2016.

Bestyrelsen
Horsens den 10. oktober 2016
 
84293 / 18351
besøg / unik ip
Horsens Numismatisk Forening • CVR: 29204152 • formanden@horsensmont.dk • Telefon 50 55 38 52 Copyright 2008 © ALIT-WebDesign Horsens